Lidé na ostrově Srí Lanka

Obyvatelé na Srí Lance jsou přátelští, usměvaví a pohodoví. Srílanská mentalita je velmi odlišná od té evropské. Místní mají na všechno spoustu času a zdá se, že slovo stres neznají. Pro velké množství Srílančanů je cestovní ruch hlavním zdrojem příjmu. Nehrozí tedy, že byste se během svého pobytu na Srí Lance, nedali s někým do řeči. Ať už to bude všetečný tuk-tukář nebo sběračka čaje, se kterou si vyměníte pár úsměvů.

Lidé na ostrově Srí Lanka

Základní informace o obyvatelích na Srí Lance

Na Srí Lance žije přes 20 milionů obyvatel. Národnostní složení ostrova je velmi pestré. Většinu obyvatel tvoří Sinhálci, ale najdeme zde i Tamily nebo malou skupinu muslimů. Za dob kolonizace sem vítr zavál spoustu Evropanů, jejichž potomky tu můžeme potkat dodnes. Různá etnika s odlišnými jazyky žijí ve vzájemném souladu a bezpečnost na Srí Lance nijak neohrožují.

Srílanská mentalita

Obyvatelé na Srí Lance jsou velice přátelští. Přestože na ostrově žije mnoho etnických skupin mluvících odlišnými jazyky, v turistických oblastech skoro každý ovládá alespoň základy angličtiny. To vám umožní nakouknout do jejich každodenního života i usměvavých myslí. Srílančané jsou velice hrdí na to, že vás mohou přivítat ve své vlasti a dávají to okatě najevo. Když jim dáte šanci, dovedou být velice přívětivý a pohostinní. Většina z nich na turisty reaguje velice pozitivně. Setkáte se s pár zvídavými pohledy, žádostí o společnou fotografii nebo krátkou konverzací. Především děti se po krátkém zdráhání rády seznámí.

Svou roli hraje na Srí Lance i náboženství. Převládá zde buddhismus, následovaný hinduismem, islámem a křesťanstvím. Tato různorodost v minulosti způsobila pár konfliktů, ale žádný z nich nepřetrvává do současnosti. Jednotlivá náboženství se navzájem ovlivňují a mísí, což je velice zajímavé.

V minulosti obyvatelé na Srí Lance obývali gammy (vesnice), které byly centrem dění a každý v nich měl svou úlohu. Většina vesnic se zaměřovala na zemědělství, některé se soustředily na produkci pouze určitých výrobků. Každou gammu chránil bůh, který byl spojován s přírodou.

  • Počet obyvatel: 22 409 381
  • Složení obyvatelstva Srí Lanky:
  • Sinhálci: 73,8 %
  • Srílanští Tamilové: 12,6 %
  • Indičtí Tamilové: 4,6 %
  • Maurové: 7,2 %
  • Ostatní: 1,8 %

Veddové

Veddové jsou původní obyvatelé Srí Lanky. První zmínky o nich pochází z roku 500 př.n.l. Sami sebe nazývají Wanniyala-aetto, což v překladu znamená lesní lidé. Živí se především lovem a sběrem plodin. Do dnešních dnů se jim nepodařilo sžít s ostatními etniky na ostrově, a tak obývají území, která jsou jim vyhraněna. Dělí se na Kele Weddo (Vedové obývající džungli) a Can Weddo (vesničtí Veddové). Jejich počet se odhaduje zhruba na 2500 jedinců.

Sinhálci

Z celkové populace tvoří Sinhálci většinu obyvatel Srí Lanky. Jedná se o potomky přistěhovalců z Indie, kteří vyznávají buddhismus. Dělí se na dvě skupiny podle toho, zda obývají nížiny či vysočinu. Těm z vysočiny se přezdívá kandyjští, protože se soustřeďují kolem duchovního centra ostrova – Kandy. Jejich jazykem je sinhálština a stále uznávají kastovní systém, kde má každý z nich své místo.

Tamilové

Druhou nejpočetnější skupinu obyvatel Srí Lanky jsou Tamilové. Toto etnikum vyznává hinduismus a mluví tamilsky. Pro hinduisty je velmi důležitá příslušnost ke kastě, a i když se postupem času rozdíl mezi nimi stírá, je zde stále patrný. Na severu země, kolem Jaffny, žijí srílanští Tamilové, kteří patří do kasty vellalarů (statkáři, aristokracie), zatímco ve vysočině žijí plantážní Tamilové, kteří se živí sběrem čaje a patří do nižších kast.

Maurové

Maurové jsou muslimskou menšinou, která obývá území Srí Lanky. Jejich předci sem přišli přibližně před tisíci lety jako obchodníci z Arabského poloostrova a Indie. Dělí se na Malajce, muslimy z Indie a srílanské muslimy. Žijí v uzavřených komunitách a mají své vlastní sociální kruhy, historii, hrdiny, jazyk a náboženství. Muslimské vesnice můžete hledat především v oblasti centrální vysočiny a východního pobřeží, kde se Maurové v minulosti usadili, aby unikli portugalskému pronásledování.

Burgheři

Burgheři jsou potomci portugalských, holandských a britských osadníků. Vyznávají křesťanství, a v nedávné minulosti měli velký sociální a politický vliv. Když Srí Lanka získala nezávislost, jejich vliv značně zeslábnul a zvýšila se emigrace ze země.

Lidé Srí Lanka

Příběh sběraček čaje

Spousta z vás si jistě Srí Lanku spojí s výrobou čaje. Ceylonský čaj je známý po celém světě a ročně ho tento malý ostrov vyprodukuje přes 350 000 tun. Dříve se zde pěstovala káva, ze které Srí Lanka profitovala. Poté co kávovníky napadla plíseň, byly v 19. století nahrazeny čajovými keři. Zasloužil se o to především Skot James Tylor, který koupil první plantáž a postupně začal čaj produkovat ve velkém. Dalším významným plantážníkem byl Thomas Lipton, jehož jméno můžeme znát z krabiček stejnojmenného čaje.

Přestože Srí Lanka stále zůstává čajovou velmocí, ceylonský čaj si vybírá svou daň. Aby byl čaj kvalitní, sbírají se vždy tři nejmladší a nejsilnější lístky z horní části keře. Tuto práci zastávají sběračky, které takto otrhají 15 – 20 kilogramů denně. Většinou se jedná o tamilské ženy, jejichž předky sem z jižní Indie přivezli Britové v 19. století jako pracovníky pro stále rostoucí čajové plantáže. Za manuálně namáhavou práci, kterou vykonávají mnohdy ve velmi náročných podmínkách, dostávají pár korun denně. Z nízkého platu musí uživit celou rodinu, která obvykle žije v malých řadovkách, kde je voda a elektřina nedosažitelným luxusem.

Indičtí Tamilové mají dlouhodobě velmi nevýhodnou pozici. Když Srí Lanka získala v roce 1948 nezávislost, pracovníci čajových plantáží ztratili státní příslušnost. Tu většina z nich získala zpět v roce 2003, ale stále nemají základní dokumenty jako jsou identifikační doklady. Potomci indických Tamilů opouští základní školu ve velmi nízkém věku, aby mohli pracovat. Již od narození je na ně pohlíženo jako na budoucí zaměstnance čajových plantáží. V dospělosti je pro ně nemožné se z této pozice vymanit a uplatnit se v jiné profesi. Pokud vezmeme v potaz náročné pracovní podmínky, zdravotní péče je jim poskytována pouze na velmi primitivní úrovni. Mzdy se v minulosti pohybovaly okolo 500 rupií denně. V roce 2018 je srílanská vláda zvedla na 1000 rupií denně, ale stále se jedná o malou částku a Tamilové patří k nejchudším obyvatelům Srí Lanky.

Přes všechna úskalí se na vás sběračky čaje vždy hřejivě usmějí a o pár okamžiků později opět pokračují ve své práci uprostřed oceánu čajových lístků.

Příběh sběraček čaje

Tuk-tukáři (Zajímavost)

Tuk-tuk je zastřešená trojkolka, která vám usnadní pohyb na jakékoliv asfaltové cestě Srí Lanky a zažijete díky ní místní dopravu z docela jiné perspektivy. Jejich řidiči, tuk-tukáři, jsou specifickou skupinou obyvatel Srí Lanky, se kterou přijdete do kontaktu téměř každý den. Dalo by se zde aplikovat pravidlo: jaký tuk-tuk, takový pán. Najdete zde tuk-tuky obyčejných tatínků od rodin, náboženských fanatiků nebo mladých rockerů. Někteří se pokusí běžnou cenu (50 – 100RSP/1km) zvýšit na trojnásobek, jiní si s vámi přátelsky popovídají a smlouvání vezmou jako zábavu. Druhým pravidlem je, že pokud se vás tuk-tukář chytí, už vás nepustí. Především při smlouvání je to značná výhoda. Co ve skoro žádném tuk-tuku nechybí, je flaška něčeho ostřejšího. Možná proto je většina místních řidičů tak veselých a jejich kousky občas tak odvážné.

Tuk-tukáři (Zajímavost)